Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego www.asteriabielizna.pl z dnia 01.02.2019 – obowiązujący 

 • 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 2. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, sposób dostawy, formy płatności.
 5. Konto – funkcjonalność Sklepu Internetowego utworzona dla indywidualnego Klienta w wyniku rejestracji w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego.
 6. Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.asteriabielizna.pl.
 7. Administrator – oznacza Asteria Bielizna Paulina Wójtowicz, NIP: 664-207-19-73, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 9. Sklep Internetowy (Sklep)– serwis internetowy dostępny pod adresem www.asteriabielizna.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 10. Towar– produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
 11. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Asteria Bielizna Paulina Wójtowicz, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 13. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, cenę i liczbę Towaru.
 • 2. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.asteriabielizna.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep Internetowy, działający pod adresem www.asteriabielizna.pl, prowadzony jest przez firmę Asteria Bielizna Paulina Wójtowicz, ul. Konstytucji 3 Maja 18B, 27-200 Starachowice, NIP: 664-207-19-73;
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego; zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 5. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych określa dokument Polityka prywatności dostępny na stronie www.asteriabielizna.pl.
 6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Asteria Bielizna Paulina Wójtowicz zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem podstrony „Regulamin”, zamieszczonej na stronie głównej serwisu www.asteriabielizna.pl.
 9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • 3. Ochrona danych osobowych
 1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Klientów, wynikających z rozporządzenia RODO. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie – w tym celu można skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji.
  3.3. Klient ma prawo otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony Administratora, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust. 1). W przypadkach gdy jest to technicznie możliwe.

 

 • 4. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Asteria Bielizna Paulina Wójtowicz  może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich; dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego; dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Asteria Bielizna Paulina Wójtowicz  za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Asteria Bielizna Paulina Wójtowicz.
 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Asteria Bielizna Paulina Wójtowicz.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do: niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich; korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń; niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam); korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Asteria Bielizna Paulina Wójtowicz; korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 • 5.Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.asteriabielizna.pl, dokonać wyboru towaru, jego rozmiaru i ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 5. a) przedmiotu zamówienia,
 6. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 7. c) wybranej metody płatności,
 8. d) wybranego sposobu dostawy,
 9. e) czasu dostawy,
 10. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 11. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Asteria Bielizna Paulina Wójtowicz Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 12. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną: ” Otrzymaliśmy twoje zamówienie” zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 13. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 14. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 • 6.Ceny i metody płatności
 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny: przelewem na numer konta bankowego 09 1050 1432 1000 0092 2403 4299; płatnością w systemie TPay lub przy odbiorze przesyłki. Zapłata następuje wówczas gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub wybranym punkcie odbioru przesyłki.
 • 7.Dostawa
 1.  Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w sposób wybrany przez Klienta w zamówieniu: przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy DHL, lub poprzez firmę Inpost – Paczkomat lub odbiór osobisty Klienta w sklepie Stacjonarnym Firmy wybranym przez Klienta w momencie składania Zamówienia.
 3. Informacja o kosztach dostawy szczegółowo została określona na podstronie „Dostawa”, do której Klient może uzyskać dostęp w każdej chwili z odsyłacza zamieszczonego w stopce Sklepu Internetowego. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość rezygnacji z doliczania kosztów przesyłki do zamówień o określonej wartości o czym poinformuje na swojej stronie internetowej.
 4. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską oraz przesyłką z odbiorem w punkcie. Informacja o kosztach dostawy znajduje się na stronie asteriabielizna.pl.Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
 6. a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze: z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta,
 7. b) w przypadku zamówień płatnych przelewem: z chwilą wpływu środków na konto Sklepu.
 8. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach czas wysyłki może ulec zmianie.
 • 8.Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsumentowi w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Sklepu. 
  Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: Asteria Bielizna ul. Konstytucji 3 Maja 18B, 27-200 Starachowice
 3. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 1. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu przelewu bankowego na wskazany przez Klienta nr bankowy, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności za pobraniem zwrot środków zostanie dokonany jedynie na nr konta bankowego wskazanego przez Klienta.
 3. Możliwe jest wstrzymanie się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • 9.Reklamacje dotyczące Towarów

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.

 1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@asteriabielizna.pl. Asteria Bielizna Paulina Wójtowicz zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 2. Asteria Bielizna Paulina Wójtowicz nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 3. Reklamacje należy odsyłać na adres biura Sklepu internetowego:
  Asteria Bielizna ul. Konstytucji 3 Maja 18B, 27-200 Starachowice
 • 10.Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Asteria Bielizna Paulina Wójtowicz podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Asteria Bielizna ul. Konstytucji 3 Maja 18B, 27-200 Starachowice, mailowo pod adres sklep@asteriabielizna.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Asteria Bielizna Paulina Wójtowicz zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 • 11.Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Asteria Bielizna Paulina Wójtowicz, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Asteria Bielizna Paulina Wójtowicz, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy Asteria Bielizna Paulina Wójtowicz.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.